Our staff

Sarah Bird

Martin Simon

John Biesse

James Ryan

Rebecca Cobb

Femi Oyetunde

Alex Piesse

Rizi Shafique

Our patron and trustees

Our team

staff

  • Sarah Bird
  • Martin Simon
  • John Biesse
  • Rebecca Cobb
  • James Ryan
  • Femi Oyetunde
  • Rizi Shafique